1

Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Opekarna 22, Trbovlje

Zazidljivo zemljišče v Trbovljah

Era - 2
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 128.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Zazidljivo zemljišče v Trbovljah
Naslov: Opekarna 22, Trbovlje
Skupna površina zemljišč: 4.867,00 m²
ostalo: k.o. 1871--
Parcelna številka: 854/41, 854/40, 854/6, 854/13, 854/12, 854/22

V naravi predstavlja nepremičnina stavbno zemljišče na lokaciji Polaj, Trbovlje na katerem stoji ena stavba, vse na naslovu Opekarna 22, Trbovlje.

Dodaten opis:

Skupna izmera vseh parcel znaša 4.867 m2.

Stavba št. 2321 stoji na zemljiščih ID znak: parcela 1871  854/13, ID znak: parcela 1871 854/12 in ID znak: 1871 854/22 ter ni vpisana v kataster stavb.

Obravnavani zemljiški kompleks se nahaja v Trbovljah, podrobneje na platoju nad Trbovljami, lokacija Polaj. V okolici so predvsem stanovanjski in poslovni objekti.

Uporabna površina stavbe št. 2321 zgrajene leta 1980 znaša  po GURS 1.047,9 m2. Stavba ima 3 dele in ni priključena na komunalno infrastrukturo, je dotrajana in neprimerna za uporabo ter predvidena za rušenje.

Parcela ID znak: parcela 1871 854/41 je  obremenjena s stvarno služnostjo poti, hoje in vožnje z vsemi vozili po obstoječi asfaltni cesti v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine ID znak: parcela 1871 854/40. V korist vsakokratnega lastnika ID znak: parcela 1871 854/41 pa je v zemljiški knjigi pri ID znak: parcela 1871 854/40 in ID znak: parcela 1871 854/6 vpisana stvarna služnost  poti, hoje in vožnje z vsemi vozili  po obstoječi asfaltni cesti.

Osnovna namenska raba nepremičnin je stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba pa osrednja območja centralnih dejavnosti, območja energetske infrastrukture.

Cena: 128.000,00 EUR neto.

Pogoji prodaje

- Prodaja se vrši z zbiranjem zavezujočih pisnih ponudb, ki jih ponudniki s priporočeno pošto posredujejo na naslov prodajalca: ERA, d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje.

- Rok  za posredovanje zavezujoče ponudbe je najkasneje do 15.11.2019.

- Nepremičnina se prodaja kot celota in po načelu »videno-kupljeno«.

- Rok za sklenitev prodajne pogodbe je najkasneje do 25.11.2019.

- Prodajalec bo pridobil izbrisno pobotnico in potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice.

- Rok za plačilo kupnine: ara v višini 10 % kupnine na dan sklenitve prodajne pogodbe, celotna kupnina najkasneje v roku 30 dni po podpisu prodajne pogodbe.

- DDV pri prometu nepremičnin plača kupec.

Ogled nepremičnine in dodatne informacije o nepremičnini: po dogovoru.

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti postopek prodaje in pogoje prodaje.

Prodajalec si pridržuje pravico, da prodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti izključena.

Kontaktni podatki:

Gvido Omladič, mobi: 031/670-880, e naslov: gvido.omladic@era.si

Era, d.o.o., Gvido Omladič

telefon:
031/670-880
e-mail:
gvido.omladic@era.si

S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.