1

Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Lava 2, Celje

Skladišče, Celje, Lava

Era - 1
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 520.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Skladišče, Celje, Lava
Naslov: Lava 2, Celje
leto izgradnje: 1960
Neto tlorisna površina stavb: 2.249,70 m²
Skupna površina zemljišč: 8.950,00 m²
ostalo: k.o. 1076--
Parcelna številka: 1719/2, 1720/1

Prodaja se nepremičnina prodajno skladiščni objekt v Celju, Goodcenter Celje, Lava 2, Celje. V naravi predstavlja nepremičnina prodajno skladiščni objekt- dve stavbi ter nadstrešnice s pripadajočimi parkirišči, dvorišči ter dostopnimi parcelami.

Uporabna površina stavbe št. 851, zgrajene leta 1980, znaša po GURS-u 1.966,90 m2, uporabna površina stavbe št. 854, zgrajene leta 1960, znaša 282,20 m2. Stavbi nista vpisani v kataster stavb in sta potrebni prenove. Priključeni sta na elektriko, vodovod, kanalizacijo, zagotovljeno je daljinsko ogrevanje.

Nepremičnina je oddana v najem, kupec prevzame najemnika.

Neposreden dostop do nepremičnine je preko javne ceste. Parceli ID znak: parcela 1076 1719/2 in ID znak: parcela 1076 1720/1 sta obremenjeni s stvarno služnostjo vzdrževanja in obnove komunalnega voda- vročevodne kinete, vse v korist MO Celje. Osnovna namenska raba nepremičnine je stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba pa območje proizvodnih in servisnih dejavnosti

Pogoji prodaje:

- Prodaja se izvrši z zbiranjem zavezujočih pisnih ponudb, ki jih ponudniki s priporočeno pošto posredujejo na naslov prodajalca: ERA d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje. Rok za posredovanje zavezujoče ponudbe je najkasneje do 10.11.2019.

- Nepremičnina se prodaja kot celota in po načelu "videno-kupljeno".

- Rok za sklenitev prodajne pogodbe je najkasneje do 25.11.2019.

- Prodajalec bo zagotovil izbrisno pobotnico in potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice.

- Rok za plačilo kupnine: ara v višini 10% kupnine na dan sklenitve prodajne pogodbe, celotna kupnina najkasneje v roku 30 dni po podpisu prodajne pogodbe.

- Davek na promet nepremičnin ali pripadajoči DDV plača kupec.

Ogled nepremičnine in dodatne informacije o nepremičnini: po dogovoru.

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti prodajni postopke in pogoje prodaje.

Prodajalec si pridržuje pravico, da prodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti izključena.

Kontaktni podatki: Gvido Omladič, mobi: 031/670-880, e-naslov: gvido.omladic@era.si

Era, d.o.o., Gvido Omladič

telefon:
tel.: 031/670-880
e-mail:
gvido.omladic@era.si

S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Era - 5
Neto tlorisna površina stavb: 426,30 m2
leto izgradnje: 1959
lokacija: Ravne na Koroškem
Prodajna cena: 97.000,00 €
Era - 4
Neto tlorisna površina stavb: 224,00 m2
leto izgradnje: 1980
lokacija: Dravograd
Prodajna cena: 22.000,00 €
Era - 3
Neto tlorisna površina stavb: 619,90 m2
leto izgradnje: 1956
lokacija: Velenje
Prodajna cena: 493.000,00 €