VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ V ŠMARJU PRI KOPRU – DUTB ID 5015

Petek, 24. september 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ V ŠMARJU PRI KOPRU – DUTB ID 5015

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin - ZEMLJIŠČ V ŠMARJU PRI KOPRU – DUTB ID 5015 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

  • parcela 2608 936/1 (ID 3808024), v izmeri 1.572 m2
  • parcela 2608 936/2 (ID 3472214), v izmeri 97 m2
  • parcela 2608 937 (ID 5151162), v izmeri 4.529 m2
  • parcela 2608 938/1 (ID 4475470), v izmeri 2.305 m2
  • parcela 2608 939 (ID 50274), v izmeri 2.218 m2

ki v naravi predstavlja v naravi predstavlja 5 stavbnih zemljišč, skupne velikosti 10.721 m2, ki se nahajajo v Šmarjah pri Kopru, lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 1.260.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  5015-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba ZEMLJIŠČ V ŠMARJU PRI KOPRU – DUTB ID 5015«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 70.000,00 EUR  (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  12.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 11.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. 5015.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 13.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 13.10.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Marko Urbanija, tel. št. 01 429 34 78, elektronska pošta marko.urbanija@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 11.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB

Podjetje