VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127

Ponedeljek, 27. september 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

  • parcela 677 1178/2 (ID 3939263) v izmeri 1.268 m², v naravi zemljišče okoli Hotela Arena (stari del);
  • parcela 677 1178/4 (ID 6426088) v izmeri 2.035 m², v naravi opremljen rabljen Hotel Arena (novi del), stavba ID št. 677-1233;
  • parcela 677 1178/6 (ID 7193606) v izmeri 2.788 m², v naravi del parkirišča;
  • parcela 677 1178/7 (ID 7193605) v izmeri 5.242 m², v naravi parkirišče in ostale dovozne poti;
  • parcela 677 1178/8 (ID 7193607) v izmeri 4.725 m², v naravi smučišče oz. smučarski poligon;
  • parcela 677 1179/1 (ID 3013480) v izmeri 1.881 m², v naravi opremljen rabljen Hotel Arena (stari del), stavbe ID št. 677-1748, 677-1749 in 677-1750;

ki v naravi predstavlja Hotel ARENA in Prizidek k Hotelu Arena skupne površine 4.871 m² na zemljiščih v skupni izmeri 17.939 m², na naslovu POT K MLINU 57, 2000 MARIBOR, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 2.125.000,00 EUR, v katero je vključena vrednost premičnin v neto vrednosti 116.135,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (za nepremičnine 2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti) in za premičnine 22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  127-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba HOTELA ARENA V MARIBORU – DUTB ID 127«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 26.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 25.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. 127.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 26.10.2021 do 16.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 27.10. ob 13. uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 60 minut.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Iztok Vozelj, tel. št. 02 2520 710, elektronska pošta iztok.vozelj@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 22.10.2021.

Ogledi pogodbenega bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 127

 

Podjetje