VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE- STANOVANJA (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) – V OBJEKTU KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39

Četrtek, 14. maj 2020

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE- STANOVANJA (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) – V OBJEKTU KOPRSKA VRATA – DUTB ID 39

E-DRAŽBI - 11.6.2020. NE ZAMUDITE.

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) v objektu Koprska vrata – DUTB ID 39 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »E-dražba«) sta nepremičnini navedeni v Prilogi 2 tega Vabila, ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Nepremičnini iz prejšnjega odstavka se navajata skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Izklicna cena je objavljena poleg pogodbenega predmeta, kot je razvidno v Prilogi 2, s pripadajočim davkom (po stopnji 9,5 % (DDV)) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba KV 1-2020«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR za vsak posamezen pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno petka, 05.06.2020 do 24:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do četrtka, 04.06.2020 do 24:00:00 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo KV 1-2020« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. KV 1-2020.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne torka, 09.06.2020 do 16:00:00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do posamezne elektronske javne dražbe (žeton za vsako dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronski dražbi za garsonjeri bosta potekali dne 11.6.2020:

- za vzorčno stanovanje z oznako 1N-06/35 ob 09:00 uri

- stanovanje z oznako 1N-21/50 ob 10:30 uri.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca:

RE/MAX, Nepremičninska družba, d.o.o.,

Telefon: 080 73 15,

Elektronska pošta: info@koprskavrata.eu;

oziroma na spletnem naslovu www.koprskavrata.eu.

Prodajna dokumentacija: http://www.koprskavrata.eu/Prodajna_dokumentacija-E-drazbi/

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

OGLAS - DUTB 1N-21/50

OGLAS - DUTB 1N-06/35

 

Podjetje