VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198

Petek, 17. september 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stavbnega ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198 so nepremičnine z ID znaki:

1.    parcela 1723 450 (ID 3887472) v izmeri 396 m2,

2.     parcela 1723 451/1 (ID 2864049) v izmeri 1.580 m2,

3.     parcela 1723 451/2 (ID 4119076) v izmeri 2.141 m2,

4.     parcela 1723 451/6 (ID 4879508) v izmeri 163 m2,

5.     parcela 1723 451/7 (ID 1855700) v izmeri 247 m2,

6.     parcela 1723 451/8 (ID 3677729) v izmeri 467 m2,

7.     parcela 1723 451/9 (ID 651057) v izmeri 1.233 m2,

8.     parcela 1723 451/10 (ID 612109) v izmeri 647 m2,

9.     parcela 1723  451/11 (ID 2449809) v izmeri 114 m2,

10.   parcela 1723 451/12 (ID 177721) v izmeri 546 m2,

11.   parcela 1723 451/13 (ID 4178739) v izmeri 691 m2,

12.   parcela 1723 452/1 (ID 4055608) v izmeri 60 m2,

13.   parcela 1723 452/2 (ID 969414) v izmeri 81 m2,

14.   parcela 1723 453 (ID 3278111) v izmeri 675 m2,

15.   parcela 1723 454/1 (ID 1352834) v izmeri 649 m2,

16.   parcela 1723 454/2 (ID 3368011) v izmeri 16 m2,

17.   parcela 1723 456 (ID 213801) v izmeri 332 m2,

18.   parcela 1723 457/1 (ID 3320048) v izmeri 598 m2,

19.   parcela 1723 457/2 (ID 4160882) v izmeri 37 m2,

20.   parcela 1723 458 (ID 3404417) v izmeri 784 m2,

21.   parcela 1723 459 (ID 4558406) v izmeri 729 m2,

22.   parcela 1723 460 (ID 4726643) v izmeri 775 m2,

23.   parcela 1723 461 (ID 3320049) v izmeri 114 m2,

24.   parcela 1723 462 (ID 1431067) v izmeri 623 m2,

25.   parcela 1723 465/3 (ID 1033692) v izmeri 754 m2,

26.   parcela 1723 466 (ID 5214626) v izmeri 691 m2,

27.   parcela 1723 467 (ID 1185132) v izmeri 98 m2,

28.   parcela 1723 468 (ID 5214625) v izmeri 701 m2,

29.   parcela 1723 469/1 (ID 4597885) v izmeri 688 m2,

30.   parcela 1723 469/2 (ID 2078380) v izmeri 39 m2,

 

ki v naravi predstavlja trideset nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 16.669 m2, na naslovu Rožna Dolina, cesta XVI, v Ljubljani, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 8.250.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22%), ki ga bo plačal kupec. Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 18.10.2021 do 23:59:59 ure pravilno elektronsko prijavili na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. 6198«.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 20.10.2021 ob 14:00 uri.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »SI 00-2021-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba ZEMLJIŠČ V ROŽNI DOLINI V LJUBLJANI – DUTB ID 106198«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 80.000,00 EUR, kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 19.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca Mihi Permetu, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 15.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka, upoštevaje vse smernice Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 6198

Podjetje