VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178

Torek, 17. avgust 2021

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178 je nepremičnina z ID znakom:

parcela 1973 303/16 (ID 2667569) v izmeri 727 m2, lastništvo v deležu 4/5, v izmeri 581,60 m2,

ki v naravi predstavlja nedokončan, v večini lesen in delno zidan pritlični stanovanjski objekt ID znak stavba 1973-1264, v izmeri cca 175,64 m2 (delež do 4/5 je cca 140,51 m2), zgrajen v letu 2000 (vir: GURS podatek) do cca 2. oz. 3. gradbene faze, ki je potreben sanacije ter dokončanja in se nahaja v naselju Zbiljski gaj, Medvode, na naslovu Zbiljska cesta 125, Medvode.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ali jih osebno oddati v tajništvo Prodajalca na prej navedenem naslovu, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178 «, pri čemer je obvezen žig oziroma podpis pooblaščene osebe za oddajo zavezujoče ponudbe na pisemski ovojnici čez mesto zapiranja na hrbtni strani, z namenom preprečitve dvomov o odpiranju zaprtih pisemskih ovojnic.

Prodajalec bo obravnaval formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel na način določen v 2. odstavku te točke do izteka Razpisnega Roka in za katere bo do oddaje ponudbe plačana varščina, opredeljena v točki 2.2. tega Vabila.

Na hrbtni strani pisemske ovojnice mora biti napisano ponudnikovo ime in priimek oz. naziv družbe, naslov oz. sedež in kontaktni elektronski naslov.

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 178.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 13.09.2021 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini, na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021 2178«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo opravila 3 članska komisija na sedežu Prodajalca. Termin odpiranja ponudb bo objavljen na isti spletni strani Prodajalca kot predmetno Vabilo, in sicer v roku desetih (10) dni po zaključku Razpisnega Roka iz točke 2. tega Vabila.

Na javnem odpiranju ne bo možno izboljšati ponudbe, pregledala se bo zgolj formalna in vsebinska popolnost prejetih ponudb ter se ugotovila najvišja prejeta ponudbena cena za nakup OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 2178. Prodajo pogodbenega predmeta najboljšemu ponudniku mora naknadno odobriti ustrezen kreditno - naložbeni odbor Prodajalca.

Javnega odpiranja se lahko udeleži zgolj ponudnik oziroma zakoniti zastopnik ponudnika oziroma pooblaščenec s pooblastilom za zastopanje v postopku tega pravnega posla ponudnikov. Vsak zastopnik/pooblaščenec ponudnika naj s seboj prinese osebni dokument, izpis iz registra družb in pooblastilo za zastopanje. Identifikacija prisotnih oseb se bo izvedla pred odpiranjem ponudb.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom oziroma se naročijo na ogled po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca, Meti Šuštaršič, tel. št. 01/4293 855, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 10.09.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2178

Podjetje